www.goguscerrahisi.com
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahi Merkezi 3. Cerrahi Kliniği
< ANA-SAYFA > < HASTALIKLAR > < MAKALELER > < SİGARA > < ENGLISH-VERSION >
 
Metakron Beyin ve Adrenal Metastazların Cerrahisi

Metakron Beyin ve Adrenal Metastazların Cerrahisi;Beyin metastazları, diğer bir çok karsinomlarda olduğu gibi, akciğer karsinomlarının rezeksiyonundan sonra gerçekleşen nükse bağlı ölümlerin en sık nedenlerinden biridir. Genellikle geç dönemde ortaya çıkar, sıklıkla diğer organ metastazları ile birlikte saptanır ve kötü prognoz habercisidir. Cairncross ve ark (1980), beyin metastazı ortaya çıktıktan sonra, uygulanan tedaviye rağmen, hastaların üçte birinin 6 ay içerisinde kaybedildiğini bildirmiştir.

Son yıllarda gelişen tedavi modaliteleri ile birlikte, özellikle, tam rezek edilmiş akciğer tümörlerinin cerrahi tedavisinden sonra ortaya çıkan beyin metastazlarının çıkarılmasının, tam rezeksiyonun mümkün olduğu olgularda görece iyi bir sağkalım sağladığı bildirilmektedir.

(Current treatment options in neurology. 2001 Jan; 3(1) :89-99): Başka organ metastazları yok ise, tek beyin metastazı 'soliter' beyin metastazı olarak adlandırılmaktadır. Beyin metastazlarının %25-30'u soliterdir. Randomize çalışmalar soncunda, cerrahi rezeksiyon yapılamayacak olgularda günlük 2-4 mg/gün deksametazon uygulaması uygun bulunmuştur. Çok radyo-duyarlı olan küçük hücreli akciğer ca metastazlarında "Tüm beyin ışınlaması" önerilmektedir.

Ancak iyi bir performans durumu olan soliter metastazlı olgularda "radyo-cerrahi" ya da cerrahi uygulanabilir. Radyo-cerrahi daha çok 3.5 cm veya daha küçük tümörlerde iyi sonuç vermektedir. Daha büyük kistik ya da obstrüktif hidrosefali yapan ya da kortikosteroide karşın nörolojik bozukluk yapan olgularda cerrahi rezeksiyon uygulanabilir.

Radyo-cerrahi ya da cerrahi sonrası yapılan tüm-beyin ışınlamasının sonrasında çıkacak beyin metastazlarının azalttığı gösterilmiştir.

Mussi ve arkadaşları (J Thorac Cardiovasc Surg 1996; 112: 146-53), akciğer tümörü rezeksiyonu sonrası ortaya çıkan beyin metastazlarının (metakorn) rezeksiyonunun, aynı anda ortaya çıkan beyin metastazların rezeksiyonuna oranla çok daha iyi bir sağkalım sağladığını (5 yıllık %19 sağkalıma karşılık %6.6 sağkalım) ve bu sağkalımda, akciğer tümörünün N0 olmasının, yapılan akciğer rezeksiyonunun lobektomi olmasının ve akciğer ca'nın saptanma tarihi ile beyin metastazının ortaya çıkma süresi arasında 14.5 ay ve daha fazla bulunmasının iyi prognostik faktörler olduğu bulunmuştur. Tüm bu iyi prognostik faktörleri taşıyan olguların rezeksiyonu sonrası 5 yıllık sağkalım son derece yüksek bildirilmiştir: %61

Tekrarlayan beyin metastazlarında ise tekrar kranial metastazektominin iyi sonuç verdiğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır: Arbit et al. Cancer 1995; 76:765-73: Araştırmacılar, KHDAK'nın tekrarlayan beyin metastazları için tekrar metastazektomi uygulanan 32 olguda median sağkalımı 15 ay bulurken, ilk metastaz için rezeksiyon uygulanan ancak daha sonraki metastazlar için (median tekrar metastaz görülme süresi: 5.2 ay) radioterapi uygulanan hastalarda bu süre 10 ay olarak bulunmuştur (p<0.001). Bu çalışmada kadın cinsiyetin, tam (komplet) rezeksiyonun iyi prognostik faktörler oldugu ancak, supratentorial ya da posterior fossa metastazları arasında sağkalım farkı bulnmadığı saptanmıştır.

Akciğer karsinomlarının rezeksiyonlarından sonra ortaya çıkan sürrenal metastazların cerrahisi için değişik görüşler bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar, kemo/radyoterapiye göre bir üstünlük sağlanmadığı görüşündedirler.

Bazı araştırmacılar ise, metakron adrenal metastazların rezeksiyonunun hastalara iyi bir sağkalım sağladığı bulgularını yayınlamış iseler de, bu rezeksiyonların yapıldığı seriler genelde az sayıda hasta içermektedir. H.L. Porte ve çalışma arkadaşları (Ann Thorac Surg 1998 Feb;65(2):331-5), senkronlar ile metakron adrenal metastazektomileri de yapmış (598 operabl akciğer karsinomlu hastada toplam 11 adrenal metastazektomi), 2 yıla kadar sağkalımlar bildirmiştir.

Tsuji ve arkadaşları (Surg Today. 1999;29(12):1277-9) metakron adrenal metastazın laparoskopik rezeksiyonunu bildirmiştir. Bu yayında daha önce bildirilen 14 laparoskopik rezeksiyon ile birlikte 15 laparoskopik adrenalektomi yapıldığı bildirilmiştir. Bu son rezeksiyon ile olgunun 14 aydır hastalıksız yaşamını sürdürdüğü yayınlanmıştır.